vrijdag 14 december 2012

Adjusting Stepper Motor Drivers

11,0 Inbedrijfstelling & Kalibratie - RepRap Prusa Mendel Build Manual

11,4 Aanpassen Stepper Motor Drivers
De Pololu A4988 Stepper Drivers zijn al gemonteerd, gekalibreerd en gemonteerd op uw RAMPS board. Maar het kan nodig zijn om een beetje aantepassen als u problemen ondervindt met bepaalde kwesties, zoals ontbrekende stappen (als de afdruk wentelt in een axiale richting) of als u problemen ondervindt met extrusie consistentie ). Hoe dan ook is het volgende voor uw een verwijzing om u te helpen begrijpen hoe de stappenmotor drivers van de printer worden beïnvloed.
We maken gebruik van laagspanning Nema 17 Stepper Motors met een maximale stroom van 1.68A op 2.8V ,de Polulo A4988 Stepper Driver kan maximaal 2A, dit is veel hoger dan het niveau vereist, wat resulteert in dat de stappenmotoren veel koeler draaien.
Er is een zeer fijne lijn tussen te veel stroom en te weinig stroom in verband met de
nauwkeurige werking van de stappenmotor zelf.
Het beste startpunt is ongeveer 0,7 x de nominale stroom, dit is de maximale stroom die de stepper driver kan uitvoeren zonder een koellichaam (nb Koeltechniek zijn reeds gemonteerd).
U kunt berekenen wat ongeveer de gewenste Vref Voltage waarde door toepassing van de volgende berekeningen:
Vref = stappenmotor Max Stroom x Factor Actueel x 0,4
Vref = 1.85A X 0,7 A x 0,4 = 0.47V
Dus kies nu DC stroom op uw multimeter op twee decimalen


 


 
 
Dit is de nieuwe versie
 
 

11.0 Commissioning & Calibration - Reprap Prusa Mendel Build Manual

11.4 Adjusting Stepper Motor Drivers
 

 
The Pololu A4988 Stepper Drivers have already been assembled, calibrated and mounted to your RAMPS Board. But it may be necessary to adjust them slightly if you are experiencing certain issues, such as missing steps ( when the print staggers in an Axial direction) or if you are experiencing extrusion consistency issues). Either way the following is for your reference to help you understand how the stepper drivers affect the printer.
We use low voltage Nema 17 Stepper Motors which can take a maximum current of 1.68A at a 2.8V the Polulo A4988 Stepper Driver can drive up to 2A, this is far higher than the level
required, resulting in the stepper motors running a lot cooler.
There is a very fine line between too much current and too little current in relation to the
accurate operation of the stepper motor itself.
The best starting point is about 0.7x the rated current, this is the maximum current the stepper driver can output before requiring a heat sink ( n.b Heatsinks are already fitted).
You can calculate the approximate required Vref Voltage value by applying the following
calculations :
Vref = Stepper Motor Max Current x Factor Current x 0.4
Vref = 1.85A X 0.7A x 0.4 = 0.47V
So now select DC Current on your Multimeter to two decimal places
 

1 opmerking: